Strona główna

Polityka prywatności

 

Ochrona prywatności użytkowników serwisu ma dla Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) ogromne znaczenie. Dokument ten wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu przez KBIG.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym użytkowników jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172726, NIP 526-272-33-11, REGON 015540851, o kapitale zakładowym 11 000 000,00 zł, wpłaconym w całości.

Pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81, poz. 530 z późn. zm.), KBIG świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Zgodnie z art. 2. tejże ustawy, informacje gospodarcze zawierają między innymi dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer PESEL itp.

Cel zbierania danych osobowych użytkowników strony

KBIG informuje, że zbierane dane osobowe użytkowników przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) w celu i zakresie określonym w treści zgody udzielonej przez użytkownika.

Prawo dostępu i kontroli

KBIG informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@kbig.pl.

Przekazywanie danych

KBIG informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że posiada wyraźną zgodę użytkownika lub działa na jego życzenie, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dobrowolność udostępniania danych

KBIG informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych uniemożliwi jednak korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

Zabezpieczenie danych osobowych

KBIG informuje, że zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze KBIG w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

KBIG informuje, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, a jej system informatyczny realizuje wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zbioru danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Zmiany w Polityce Prywatności

KBIG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.kbig.pl.

 

Kontakt z KBIG

Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta KBIG za pomocą:

·         telefonu: +48 12 291 55 60,

·         faksu: +48 12 291 55 61,

·         poczty elektronicznej: biuro@kbig.pl,

·         formularza kontaktowego na stronie www.kbig.pl.