Strona główna

Dane kontaktowe

Poniższa klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 4 maja 2019 r..
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 • administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, numer KRS 0000172726, zwana dalej KBIG, adres poczty elektronicznej: bok@kbig.pl, nr tel.: +48 12 291 55 73;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych, to dpo@kbig.pl;
 • celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa wniesionego przez Ciebie pisma
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KBIG;
 • w przypadku, w którym Twoje pismo stanowi sprzeciw w rozumieniu art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2019.681, zwanej dalej u.i.g., odbiorcą Twoich danych osobowych może być podmiot, który przekazał do biura informacje gospodarcze, których dotyczy Twój sprzeciw;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z Twoim pismem, z zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w Twoim piśmie przez KBIG na podstawie u.i.g. okres przechowywania Twoich danych osobowych nie może być krótszy aniżeli wynikający z u.i.g.;
 • przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu u.i.g. winno być realizowane w trybie określonym w u.i.g.;
 • przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • do przetwarzania danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych:
 1. przepis art. 19 RODO stosuje się w ten sposób, że biuro informacji gospodarczej informuje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, pkt 3 lit. a, b i d oraz pkt 4 lit. b–f i h–j u.i.g. odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, jeżeli nie upłynęło 90 dni od dnia ich otrzymania przez odbiorcę;
 2. nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 RODO

 

KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Lublańska 38

31-476 Kraków

 
Biuro Obsługi Klienta:
 
pon.-pt.: 9:00-15:30
 
tel.: +48 12 291 55 73
 
e-mail: bok@kbig.pl
 
 
Inspektor Ochrony Danych:
 
Katarzyna Kulesza
 
e-mail: dpo@kbig.pl
 
 
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000172726 | NIP: 5262723311, Kapitał zakładowy 12.000.000 zł (wpłacony w całości).