Strona główna

Dla administracji

 

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) zapewnia pełny dostęp do usług oferowanych przez KBIG samorządom lokalnym oraz instytucjom państwowym.

System KBIG umożliwia wygodny dostęp do informacji gospodarczych przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Partnerzy Biura mogą za jego pomocą ujawniać oraz sprawdzać informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców oraz konsumentów.

Dodatkowo Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. udostępnia szereg narzędzi pozwalających wypełnić obowiązek: 

 

 - Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  Nr 149, poz. 887); 

 

zgodnie z którymi organy właściwe tj. Wójtowie, Burmistrzowie oraz Prezydenci miast mają obowiązek przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej

Zgodnie z art. 12 ust. oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), aby móc korzystać z większości usług świadczonych przez KBIG konieczne jest zawarcie umowy.