Dla administracji

Ujawnianie zobowiązań

 

Usługa ujawniania informacji gospodarczych o nieregulowanych płatnościach pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o dłużnikach niewywiązujących się ze zobowiązań.

W przypadku administracji samorządowej oraz zależnych instytucji mogą być to nie tylko dłużnicy alimentacyjni, ale również osoby nieregulujące na czas opłat za czynsz, dostarczane media czy uchylający się od zapłaty kar lub mandatów.

Każde zobowiązanie można dodać, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1. Zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni.

2. Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej:

a) w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto;

b) w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto.

3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.

 

Zobowiązania stwierdzone tytułem wykonawczym można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.

 

Uwagi:

Od momentu dodatnia informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich Partnerów KBIG.