Dla firm

Ujawnianie zobowiązań

 

Jedną z podstawowych funkcji systemu KBIG jest możliwość upubliczniania informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach klientów.

Poprzez udostępnienie informacji o dłużniku innym Partnerom KBIG, przestaje on być anonimowy. Umożliwia to wykluczanie z obrotu gospodarczego nieuczciwych firm oraz konsumentów.

Dłużnicy, których dane widnieją w systemie KBIG, zwykle spotykają się z mniej korzystnymi warunkami umów, bądź nawet z odmową nawiązania współpracy czy sprzedaży towarów lub usług.

Z drugiej strony ujawnianie zobowiązań stanowi skuteczne narzędzie mobilizowania do regulowania zobowiązań, ponieważ dopisani dłużnicy starają się spłacić swoje zobowiązania, aby zostać usuniętymi z systemu KBIG i ponownie móc funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Efekt ten dodatkowo wzmacnia współpraca z biurami z Europy Zachodniej, dzięki której informacje o nierzetelnych płatnikach, ujawnione w KBIG, dostępne są również na zagranicznych rynkach. Sprawia to, że dochodzenie należności poza granicami Polski staje się jeszcze skuteczniejsze.


Każde zobowiązanie można dodać, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1. Zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni.

2. Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej:

a) w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto;

b) w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto.

3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.


Zobowiązania stwierdzone tytułem wykonawczym można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.


Uwagi:

Od momentu dodatnia informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu KBIG.