Strona główna

Nota prawna

 

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej www.kbig.pl. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

 

Prawa autorskie i znaki towarowe

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172726, NIP 526-272-33-11, REGON 015540851, o kapitale zakładowym 12 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej KBIG, posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej www.kbig.pl i materiałów w niej zawartych.

 
Nazwa firmy „Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej” „KBIG”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „kbig.pl” są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi KBIG lub innych podmiotów, które przyznały KBIG prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.
 
Żadna zawarta na stronie internetowej www.kbig.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody KBIG lub innego podmiotu.
 
Logo oraz nazwy KBIG są znakami towarowymi chronionymi prawem.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronie www.kbig.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 
KBIG nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
 
KBIG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej www.kbig.pl oraz z korzystania z niej.
 
KBIG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do www.kbig.pl, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności KBIG jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.
 
KBIG nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej www.kbig.pl lub które zawierają odesłania do tej strony.