Strona główna

Polityka prywatności

 

Niniejsza informacja na temat polityki prywatności zawiera metody przyjęte przez Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172726, NIP 526-272-33-11, REGON 015540851, o kapitale zakładowym 12 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej KBIG, adres poczty elektronicznej: bok@kbig.pl, nr. tel. +48 12 291 55 73, w celu zarządzania jej witryną internetową www.kbig.pl pod względem przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Dotyczy ona informacji zebranych przez KBIG na temat osób odwiedzających jej witryny internetowe, użytkowników zarejestrowanych na jej witrynie oraz użytkowników świadczonych przez nią usług. Ma to istotne znaczenie szczególnie w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 
Informacje ogólne
KBIG należy do grupy CRIF. KBIG dysponuje doświadczonym zespołem inżynierów i analityków danych. Niniejsza polityka określa cel, do którego wykorzystywane są dane osobowe, a także szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii (takich jak beacony), aby umożliwić użytkownikowi efektywne przeszukiwanie naszej witryny internetowej. Ponadto niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące stosowanych przez nas praktyk ochrony informacji dla każdego, kto będzie miał jakikolwiek kontakt z naszą witryną, w tym klientów, osób odwiedzających naszą witrynę lub odbiorców wiadomości mailowych wysyłanych automatycznie przez naszą witrynę.
 
Zasady przetwarzania danych

1. Poprzez naszą witrynę użytkownik może zapoznać się z oferowanymi treściami, pobrać dokumenty, zapoznać się z danymi kontaktowymi KBIG oraz będąc zarejestrowanym użytkownikiem zalogować do portalu KBIG;

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, numer KRS 0000172726, zwana dalej KBIG, adres poczty elektronicznej: bok@kbig.pl, nr tel.: +48 12 291 55 73;

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to dpo@kbig.pl;

4. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa wniesionego przez Ciebie pisma w przypadku kontaktu z KBIG;

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KBIG;

6. W przypadku, w którym Twoje pismo stanowi sprzeciw w rozumieniu art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2019.681, zwanej dalej u.i.g., odbiorcą Twoich danych osobowych może być podmiot, który przekazał do biura informacje gospodarcze, których dotyczy Twój sprzeciw;

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z Twoim pismem, z zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w Twoim piśmie przez KBIG na podstawie u.i.g. okres przechowywania Twoich danych osobowych nie może być krótszy aniżeli wynikający z u.i.g.;

8. Dodatkowo w ograniczonym zakresie KBIG może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej witrynie. KBIG przetwarza te dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

a) hosting oraz infrastruktura zaplecza,

b) analiza i statystyki aktywności dotyczące użytkowników na naszej witrynie,

przez czas niezbędny do realizacji powyższych zadań;

9. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu u.i.g. winno być realizowane w trybie określonym w u.i.g. a także do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych w związku z użytkowaniem witryny KBIG;

10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

11. Do przetwarzania danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych:

a) przepis art. 19 RODO stosuje się w ten sposób, że biuro informacji gospodarczej informuje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, pkt 3 lit. a, b i d oraz pkt 4 lit. b–f i h–j u.i.g. odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, jeżeli nie upłynęło 90 dni od dnia ich otrzymania przez odbiorcę,

b) nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 RODO.

 
 
Używanie plików cookies przez KBIG
W celu uzyskania szczegółowej informacji czym są pliki “cookies” (małe pliki tekstowe umiejscawiane na Państwa twardym dysku przez serwer strony internetowej), co robią oraz które pliki cookies są używane przez, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookies.
 
Metody przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.
KBIG oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez KBIG przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 
Typy przetwarzanych danych
Systemy informacyjne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny internetowej pozyskują dane osobiste w trakcie swojego normalnego trybu funkcjonowania. Przesyłanie tych danych jest wpisane w korzystanie z protokołów internetowych. Informacje te nie są pozyskiwane w celu skojarzenia ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w toku przetwarzania oraz kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Typ pozyskiwanych danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów użytkowników, za pomocą których łączą się oni z witryną, adresy zasobów w standardzie URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania o zasoby, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika.
 
Linki do innych witryn internetowych
Nasza witryna może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Jednak korzystając z tych linków w celu opuszczenia naszej witryny, należy zwrócić uwagę, iż KBIG nie posiada żadnej kontroli nad innymi witrynami internetowymi. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji dostarczonych przez Państwa w trakcie odwiedzania takich witryn, które też nie są objęte naszą polityką prywatności. KBIG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do danej witryny internetowej.
Aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieustannie sprawdzamy i wdrażamy nowe technologie. KBIG nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych witryn internetowych, do których linki zostały zamieszczone na witrynie KBIG.
 
Zmiany niniejszego oświadczenia
Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. KBIG zamieści na swojej witrynie informacje na temat wprowadzonych zmian przed wdrożeniem wszelkich istotnych zmian.
 
Kontakt
W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt: bok@kbig.pl